افتتاح داروخانه Sifat Pharma

 افتتاح داروخانه Sifat Pharma با حضور هیئت مدیران شرکت دارویی پارس فارمد